Samfunn og psykisk helse

Samfunn og psykisk helse En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,61 MB
FILNAVN
Samfunn og psykisk helse.pdf
ISBN
3578420174671

BESKRIVELSE

Boken presenterer samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse.I forståelsen av psykisk helse og psykiske lidelser, og i organisering av psykiske helsetjenester, har man tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn. Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare et privat anliggende. Den inngår i en sosial og kulturell sammenheng. Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske, rettslige og politiske forhold.I denne antologien presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis.Anmeldelser:Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 16-2013Anmeldelse i Sygeplejersken 7-2014

Hva man legger i ... Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse. Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner som innbefatter fagpersoners tilstedeværelse og samhandling med den som søker hjelp.

Rapporten er inndelt i ulike kapittel, som blant annet tar opp; hvorfor fokus på etniske minoriteter og psykisk helse, ... 2 Forekomst av psykiske plager og lidelser 9 3 Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 13 3.1 Psykisk helse skal forankres bedre i sektorene som har virkemidlene 13 3.2 Livsstil og psykisk helse skal ses i sammenheng 15 4 Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle 19 Arbeid med psykisk helse i et folkehelseperspektiv har som mål å redusere risiko for sykdom og fremme livskvalitet og trivsel. Regjeringens visjon er et samfunn som fremmer dette.

RELATERTE BØKER