Deling av ektefellers formuer

Deling av ektefellers formuer - Thomas Eeg | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thomas Eeg
DIMENSJON
6,20 MB
FILNAVN
Deling av ektefellers formuer.pdf
ISBN
1565735357435

BESKRIVELSE

Hvordan bør man tolke de regler som gjelder når ektefellers formuer skal deles ved separasjon eller skilsmisse? I denne boken drøfter forfatteren hva slags rettigheter som kan inngå i et delingsoppgjør. Selve formuesbegrepet behandles i lys av avgrensingsstandarden «rettigheter av personlig karakter», i likhet med unntaksretten for visse trygde-, pensjons- og livsforsikringsrettigheter, og mer spesielt (men ikke mindre prinsipielt): unntaksrett for opphavsrett til åndsverk og beslektete rettigheter. Formuesbegrepet analyseres også i lys av utviklingen i andre rettssystemer, der menneskelig kapital, herunder personlig goodwill, i ulik grad har vært gjort til gjenstand for deling. Rett til å unnta formuerettigheter fra et delingsoppgjør kan også følge av ektepakter mellom ektefellene om særeie, eller av en givers eller arvelaters bestemmelse om dette. Her drøftes prinsipper for tolking av ektepakter med bakgrunn i den usikkerhet som råder med hensyn til hva det innebærer at noe er «felleseie» eller «særeie», og hvordan reglene bør forstås når formue som er særeie byttes om i andre midler eller blandes sammen med midler som ikke kan unntas fra deling. Dette leder opp til drøftelsen av reglene om skjevdeling, som på visse vilkår gir rett til å holde verdien av formue ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har ervervet ved arv eller gave, utenfor delingen. Dette viktige prinsipp som ofte påberopes, må kalles uheldig eller ufullendt utformet fra lovgivers side. Det er ikke alminnelig enighet om rettstilstanden her kan anses avklart. I særlig grad gjelder dette hvilken betydning ulike årsaker til verdistigning under ekteskapet bør ha, og hvordan det bør resonneres når ektefellen som krever skjevdeling, hadde gjeld da ekteskapet ble inngått, eller pådro seg gjeld i forbindelse med et arve- eller gaveerverv. Thomas Eeg er dr.jur. og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Boken er en bearbeidet versjon av forfatterens avhandling for den juridiske doktorgrad.

ORIA; Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og ... Ektefellers eiendeler og formue kalles derfor felleseie. ...

Utgangspunktet for norsk rett er at all formue som ektefellene har, inngår i delingsoppgjeret og skal delast likt. Det er likevel mange unntak, og eit er knytt til endringa frå ekteskapslovgivinga i 1991. Kjøp Deling av ektefellers formuer fra Bokklubber Hvordan bør man tolke de regler som gjelder når ektefellers formuer skal deles ved separasjon eller skilsmisse? I denne boken drøfter forfatteren hva slags rettigheter som kan inngå i et delingsoppgjør. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse.

RELATERTE BØKER