Restitusjon : om virkninger av formuesrettslig ugyldighet

Restitusjon : om virkninger av formuesrettslig ugyldighet - Marianne Mathilde Rødvei Aagaard | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marianne Mathilde Rødvei Aagaard
DIMENSJON
10,84 MB
FILNAVN
Restitusjon : om virkninger av formuesrettslig ugyldighet.pdf
ISBN
2088016418751

BESKRIVELSE

Dersom en disposisjon er oppfylt før en ugyldighetsinnsigelse gjøres gjeldende, oppstår det særlige problemstillinger knyttet til hvilke virkninger ugyldigheten danner grunnlag for, både mellom partene i den ugyldige avtalen og overfor tredjemenn som måtte utlede rettigheter fra løftemottakeren i den ugyldige avtalen. I boken analyseres virkningene av ulike formuerettslige ugyldighetsgrunner når innsigelsen gjøres gjeldende først etter at den aktuelle disposisjonen er oppfylt.Forfatteren viser at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å se så enhetlig på spørsmålet om virkningene av ugyldighet som det har vært tradisjon for å gjøre, og at det vil kunne ha stor betydning for løftegiverens rettsstilling hvilken ugyldighetsgrunn innsigelsen er forankret i.I boken er oppmerksomheten særlig rettet mot spørsmålet om når, og etter hvilke ugyldighetsgrunner, gjenoppretting i form av tilbakelevering av ytelser kan kreves, og hvordan tilbakeføringskravet etter de ulike ugyldighetsgrunnene står seg i møtet med regler om foreldelse og konkurs. Også øvrige problemstillinger som oppstår i forlengelsen av at et gjenopprettingsoppgjør skal finne sted behandles. Dette gjelder blant annet forholdet mellom naturalrestitusjon, verdirestitusjon og erstatning som mulige virkemidler for å oppnå gjenoppretting, samt restitusjon av annet enn det overleverte, basert på surrogatbetraktninger.

I denne sammenheng kan det stilles spørsmål ved om typen ugyldighet vil være av betydning for om kravet foreldes eller ikke. 2.2 Ugyldighetstilfelle. I avtalelovens motiver vises til eldre teori og uttales at det synes å være enighet om at ugyldighet på grunn av svik gir vindikasjonsrett overfor debitors kreditorer.

Utvalget mener at departementet bør utrede spørsmålet om å fastsette særlige regler om tilbakeføring av ytelser, for tilfeller hvor en inngått avtale ikke er gyldig fordi regelverket om lån, finansforvaltning, garantier mv. er brutt.

RELATERTE BØKER